تجهیزات ابزار آزما

اتوماسیون صنعتی

آموزنده کنترل کامپیوتری  (109-AI)

آموزنده کنترل کامپیوتری (109-AI)

دو کاربرهدستور کار مدرس

آموزنده مانیتورینگ صنعتی (110-AI)

آموزنده مانیتورینگ صنعتی (110-AI)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

آموزندهسیستم های  کنترل درایوهای صنعتی (117-AI)

آموزندهسیستم های کنترل درایوهای صنعتی (117-AI)

دو کاربرهنرم افزار محوردستور کار دانشجودستور کار مدرس