تجهیزات ابزار آزما

تاسیسات ساختمان

کارگاه سیستم ضد سرقت (ET-115)

کارگاه سیستم ضد سرقت (ET-115)

سه کاربرهدستور کار مدرسTwo user

کارگاه سیستم اعلام حریق (ET-116)

کارگاه سیستم اعلام حریق (ET-116)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

کارگاه آیفون صوتی و تصویری (ET-111)

کارگاه آیفون صوتی و تصویری (ET-111)

دو کاربرهنرم افزار محوردستور کار دانشجودستور کار مدرسTwo user

کارگاه دوربین مدار بسته (ET-112)

کارگاه دوربین مدار بسته (ET-112)

دو کاربرهنرم افزار محوردستور کار دانشجودستور کار مدرس

کارگاه سیستم تلفن (ET-109)

کارگاه سیستم تلفن (ET-109)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

کارگاه سیستم آنتن مرکزی (ET-110)

کارگاه سیستم آنتن مرکزی (ET-110)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

آموزنده کارگاه برق خانگی  (EW-100)

آموزنده کارگاه برق خانگی (EW-100)

دو کاربره

آموزنده کارگاه برق خانگی  و  صنعتی (EW-101)

آموزنده کارگاه برق خانگی و صنعتی (EW-101)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس