تجهیزات ابزار آزما

رله و حفاظت

آموزنده رله و حفاظت پایه (RP100)

آموزنده رله و حفاظت پایه (RP100)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

آموزنده رله و حفاظت تکمیلی (RP-101)

آموزنده رله و حفاظت تکمیلی (RP-101)

چهار کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

آموزنده رله و حفاظت  پیشرفته (RP-102)

آموزنده رله و حفاظت پیشرفته (RP-102)

چهار کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

آموزنده رله و حفاظت و شبیه ساز پست برق (103-RP)

آموزنده رله و حفاظت و شبیه ساز پست برق (103-RP)

چهار کاربرهنرم افزار محوردستور کار دانشجودستور کار مدرساتصال به نرم افزار Matlab/Simulinkاتصال به نرم افزار Labview

آموزنده رله و حفاظت و سیستم قدرت (104-RP)

آموزنده رله و حفاظت و سیستم قدرت (104-RP)

چهار کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

آموزنده رله و حفاظت پست برق و سیستم قدرت (105-RP)

آموزنده رله و حفاظت پست برق و سیستم قدرت (105-RP)

چهار کاربرهنرم افزار محوردستور کار دانشجودستور کار مدرس

آموزنده رله و حفاظت پست برق رله اضافه جریان (RP-106)

آموزنده رله و حفاظت پست برق رله اضافه جریان (RP-106)

دو کاربرهنرم افزار محوردستور کار دانشجودستور کار مدرس

آموزنده رله و حفاظت پست برق  رله دیفرانسیل (107-RP)

آموزنده رله و حفاظت پست برق رله دیفرانسیل (107-RP)

دو کاربرهنرم افزار محوردستور کار دانشجودستور کار مدرس

آموزنده رله و حفاظت پست برق  رله دیستانس (108-RP)

آموزنده رله و حفاظت پست برق رله دیستانس (108-RP)

دو کاربرهنرم افزار محوردستور کار دانشجودستور کار مدرس