تجهیزات ابزار آزما

پایه دهم

کارگاه برق خانگی پایه (ET-100)

کارگاه برق خانگی پایه (ET-100)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

 کارگاه برق خانگی روشنایی (ET-101)

کارگاه برق خانگی روشنایی (ET-101)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

کارگاه برق خانگی تکمیلی (ET-102)

کارگاه برق خانگی تکمیلی (ET-102)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس