تجهیزات ابزار آزما

پایه دهم

کارگاه الکترونیک عمومی - پایه ‌(100-BE)

کارگاه الکترونیک عمومی - پایه ‌(100-BE)

دو کاربرهنرم افزار محوردستور کار دانشجودستور کار مدرس

کارگاه الکترونیک عمومی - تکمیلی ‌(101-BE)

کارگاه الکترونیک عمومی - تکمیلی ‌(101-BE)

دو کاربرهنرم افزار محوردستور کار دانشجودستور کار مدرس

کارگاه الکترونیک عمومی - پیشرفته ‌(102-BE)

کارگاه الکترونیک عمومی - پیشرفته ‌(102-BE)

دو کاربرهنرم افزار محوردستور کار دانشجودستور کار مدرس