تجهیزات ابزار آزما

پایه دوازدهم

کارگاه سیستم های الکترومکانیکی ‌(122-ET)

کارگاه سیستم های الکترومکانیکی ‌(122-ET)

سه کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

کارگاه کنترل موتورهای الکتریکی ‌(123-ET)

کارگاه کنترل موتورهای الکتریکی ‌(123-ET)

دو کاربرهنرم افزار محوردستور کار دانشجودستور کار مدرس

کارگاه کابل و مفصل ‌(124-ET)

کارگاه کابل و مفصل ‌(124-ET)

سه کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

کارگاه سیم پیچی 1 ‌(125-ET)

کارگاه سیم پیچی 1 ‌(125-ET)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

کارگاه سیم پیچی 2 ‌(126-ET)

کارگاه سیم پیچی 2 ‌(126-ET)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

کارگاه کابل کشی و سیم پیچی ‌(127-ET)

کارگاه کابل کشی و سیم پیچی ‌(127-ET)

چهار کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

کارگاه تابلو برق LV ‌(128-ET)

کارگاه تابلو برق LV ‌(128-ET)

سه کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس