تجهیزات ابزار آزما

پایه دوازدهم

کارگاه تعمیر دستگاه های الکترونیکی 1 ‌(107-BE)

کارگاه تعمیر دستگاه های الکترونیکی 1 ‌(107-BE)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

کارگاه تعمیر دستگاه های الکترونیکی 2 ‌(108-BE)

کارگاه تعمیر دستگاه های الکترونیکی 2 ‌(108-BE)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس