تجهیزات ابزار آزما

پایه یازدهم

کارگاه سیستم فتوولتاییک ‌(103-ET)

کارگاه سیستم فتوولتاییک ‌(103-ET)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

کارگاه تولید برق خورشیدی یکپارچه ‌(104-ET)

کارگاه تولید برق خورشیدی یکپارچه ‌(104-ET)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

کارگاه تولید برق خورشیدی تکمیلی ‌(105-ET)

کارگاه تولید برق خورشیدی تکمیلی ‌(105-ET)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

کارگاه برق اضطراری ‌(106-ET)

کارگاه برق اضطراری ‌(106-ET)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

کارگاه ساختمان هوشمند ‌(107-ET)

کارگاه ساختمان هوشمند ‌(107-ET)

دو کاربرهنرم افزار محوردستور کار دانشجودستور کار مدرس

کارگاه تاسیسات حفاظتی و هوشمند ‌(108-ET)

کارگاه تاسیسات حفاظتی و هوشمند ‌(108-ET)

دو کاربرهنرم افزار محوردستور کار دانشجودستور کار مدرس

کارگاه سیستم تلفن ‌(109-ET)

کارگاه سیستم تلفن ‌(109-ET)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

کارگاه سیستم آنتن مرکزی ‌(110-ET)

کارگاه سیستم آنتن مرکزی ‌(110-ET)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

کارگاه آیفون صوتی و تصویری ‌(111-ET)

کارگاه آیفون صوتی و تصویری ‌(111-ET)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

کارگاه دوربین مدار بسته ‌(112-ET)

کارگاه دوربین مدار بسته ‌(112-ET)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

کارگاه سیستم صوتی ‌(113-ET)

کارگاه سیستم صوتی ‌(113-ET)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

کارگاه برق ایمنی ‌(114-ET)

کارگاه برق ایمنی ‌(114-ET)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

کارگاه سیستم ضد سرقت ‌(115-ET)

کارگاه سیستم ضد سرقت ‌(115-ET)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

کارگاه سیستم اعلام حریق ‌(116-ET)

کارگاه سیستم اعلام حریق ‌(116-ET)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

کارگاه تاسیسات جریان ضعیف - پایه ‌(117-ET)

کارگاه تاسیسات جریان ضعیف - پایه ‌(117-ET)

چهار کاربرهنرم افزار محوردستور کار دانشجودستور کار مدرس

کارگاه تاسیسات جریان ضعیف - پیشرفته ‌(118-ET)

کارگاه تاسیسات جریان ضعیف - پیشرفته ‌(118-ET)

چهار کاربرهنرم افزار محوردستور کار دانشجودستور کار مدرس