تجهیزات ابزار آزما

پایه یازدهم

کارگاه الکترونیک عمومی نیمه هادی ‌(103-BE)

کارگاه الکترونیک عمومی نیمه هادی ‌(103-BE)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

کارگاه مدار چاپی ‌(104-BE)

کارگاه مدار چاپی ‌(104-BE)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

کارگاه برد الکترونیکی دستگاه  ‌(105-BE)

کارگاه برد الکترونیکی دستگاه ‌(105-BE)

دو کاربرهنرم افزار محوردستور کار دانشجودستور کار مدرس