تجهیزات ابزار آزما

کارگاه الکترونیک عمومی - پیشرفته ‌(102-BE)• دستور کار ویژه مدرس
• دستور کار ویژه دانش آموز
• راهنمای کاربری تجهیزات
• آموزش نحوه کار با مولتیمتر
• آموزش نحوه کار با LC متر
• آموزش نحوه کار با اسیلوسکپ
• آشنایی با انواع مدار دیودی و نحوه کار آن ها
• آشنایی با انواع مدار تقویت کننده ترانزیستوری
• آشنایی با انواع فیلتر
• نحوه ساخت سلف و ترانس با استفاده از بوبین پیچ
• نحوه تست قطعات الکترونیکی
• استفاده از منبع ولتاژ متغیر بمنظور بررسی عملکرد قطعات الکترونیکی

1) مولتیمتر
2) LC متر
3) منبع ولتاژ متغیر
4) بوبین پیچ
5) اسیلوسکپ
6) ماژول دیود
7) ماژول فیلتر
8) ماژول تقویت کننده ترانزیستوری

فرمت فایل عنوان سایز فایل
-
-