تجهیزات ابزار آزما

کنترل صنعتی

آموزنده کنترل دما (100-IC)

آموزنده کنترل دما (100-IC)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

آموزنده کنترل کننده منطقی برنامه پذیر (IC-104)

آموزنده کنترل کننده منطقی برنامه پذیر (IC-104)

دو کاربرهنرم افزار محوردستور کار دانشجودستور کار مدرس

شبیه ساز آسانسور (AI-91)

شبیه ساز آسانسور (AI-91)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

شبیه ساز چراغ راهنمایی (AI-92)

شبیه ساز چراغ راهنمایی (AI-92)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

شبیه ساز کنترل دما(IC-90)

شبیه ساز کنترل دما(IC-90)

سه کاربرهدستور کار مدرسTwo user

شبیه ساز کنترل سطح(IC-91)

شبیه ساز کنترل سطح(IC-91)

سه کاربرهدستور کار مدرسTwo user

آموزنده کنترل کامپیوتری (AI-109)

آموزنده کنترل کامپیوتری (AI-109)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرساتصال به نرم افزار Matlab/Simulinkاتصال به نرم افزار Labviewهسته ARM

ماژول مانیتورینگ و کنترل نرم افزاری (DC-65)

ماژول مانیتورینگ و کنترل نرم افزاری (DC-65)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرساتصال به نرم افزار Matlab/Simulinkاتصال به نرم افزار Labview

آموزنده کنترل فشار (101-IC)

آموزنده کنترل فشار (101-IC)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

آموزنده کنترل سطح و دبی (102-IC)

آموزنده کنترل سطح و دبی (102-IC)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

آموزنده کنترل سرعت موتور (103-IC)

آموزنده کنترل سرعت موتور (103-IC)

سه کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس