تجهیزات ابزار آزما

کنترل پیشرفته

کنترل پیشرفته، ربات مسیر یاب پیشرفته (RO-100)

کنترل پیشرفته، ربات مسیر یاب پیشرفته (RO-100)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

آموزنده شناسایی سیستم (100-SI)

آموزنده شناسایی سیستم (100-SI)

دو کاربرهدستور کار مدرس

کنترل پیشرفته، گوی معلق (SB-100)

کنترل پیشرفته، گوی معلق (SB-100)

سه کاربرهدستور کار مدرس

آموزنده کنترل پاندول معکوس (101-IP)

آموزنده کنترل پاندول معکوس (101-IP)

دستور کار مدرسTwo user